Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 

jwKwZ xgZkËYk AwU LwZ

1· Mxkg oóeÞbwt

K) jwkw AhwËg AwËQ Ggv xdËRËbk Ìi#xlK eÞËtwRd xiUwËZ ewËk dw ZwkwB Mxkg„ ovLøwMxkÅ RÖxkËbk iËZ Mxkg ZwkwB jwËbk ÌKwd opwt-oóex£ ÌdB Ggv RyxgKw ARêËdk iËZw Dewt-Agl¹d ÌdB„ pwdwfyeìpyËbk iËZ, Ìj exkiwY Aaê awKËl jwKwZ cwjê pËZ ewËk Zwk ÌPËt Ki exkiwY AËaêk iwxlKËbk Mxkg gËl„ Ìi#xlK eÞËtwRd xiUwËdwk xbK ÌaËK MxkgËbk Agþpw AhwgyËbk ÌPËt Lwkwe„ jwËpwK, ÌKwd ÌKwd xPìæwxgb xgekyZ cwkYw ÌewnY KËkd„

eÞKÚZeËq Mxkg Ggv AhwgyËbk iËcø GkÕe ewaêKø xdËbêËmk ÌKwd gwþæg KwjêKwxkZw ÌdB„ KwkY Mxkg Ggv Ahwgy Dht ckËYk ÌlwKB jwKwZ ewItwk ÌjwMø„

L) MxkgËbk jwKwZ gwgb Ìj Aaê eÞbwd Kkw pËg Zw ZwËbk GK gQËkk Rdø Lwbø, gþè I gwoþÿwdop Ìi#xlK eÞËtwRdoiÔp xiUwËdwk DeËjwMy pItw DxPZ„ Ìj oiËt Ggv Ìj GlwKwt jwKwZ eÞbwd Kkw pËâQ Ìo oit Ggv Ìo GlwKwk eÞPxlZ eÞaw I kyxZ AdÖjwty Ìi#xlK eÞËtwRd xdcêwkY KkËZ pËg„

M) AwBd Aagw RÖxkËbk xo¦wìæ AdÖjwty jwKwZ ewItwk ÌjwMø MxkgËbk ÌKwd ÌewnYKwky dw awKwk gøwewËk xdxúPZ pItwk ek MkygËbk dwËik ÌmÌn KÖËtxZ jwKwZ pwDËRk (AdÖËâQb 4) jwKwZ xgZkY xdtiwgxlËZ eÞËtwRdyt mZê xpËoËg DËÁõxLZ ZwxlKw AdÖjwty xdËiíw£ßkw jÖ£ß pËg : GxZi, exkZøw£ß xmmÖËbk xdËt MxVZ xmmÖobd, xgcgw, ZwlwKeÞw®w ixplw, gÙ¦ I RkwMÞþæ, Aoþp I eŠÖ gøx£ß, LÖg Ki AwËtk ÌlwK, Qw¢, ÌgKwk, ÌRlgëby I jÖ¦gëbyËbk exkgwk„

2· AhwgMÞþæ gøx£ß
AxcKwvm RÖxkk iËZ Ahwgy ÌlwK glËZ ZwËbk gÖSwt jwËbk Awt Ìi#xlK eÞËtwRdoiÔp xiUwËdwk Rdø ejêøw® dt„ ZËg AwgÖ pwxdfw (k:) jwËbk ÌKwd Awt ÌdB, ZwpwxbMËK Ahwgy gËl ovšwxtZ KËkËQd„ jwKwËZk gøwewËk Ahwgy ÌlwËKkw MxkgËbk oi ejêwthÖ£ß, pwdwfy I iwxlKy iËZk RÖxkkw iËd KËkd, jwKwËZk xbK ÌaËK Ahwgykw MxkgËbk ÌPËt AMÞwxcKwk ewItwk ÌjwMø„ Agmø pwigwly Ggv mw’fy iËZk RÖxkkw MxkgËbk jwKwZ ewItwk AxcK ÌjwMø gËl iËd KËkd„

 

3· jwKwZ eÞmwoËd xdËtwxRZ gøx£ß
jwKwZ ovMÞp, iRÖb gw ovkqY Kkw, ewpwkw Ìbtw, xdg¬KkY Ggv xgZkËYk KwËR ovxmöõÄËbk GK Kawt jwKwZ eÞmwoËd xdËtwxRZ gøx£ß glw jwt„ Zwkw okKwxk ovþpw Aagw Bolwxi oxixZ KZêÙK xdËtwxRZ pt„ KÖËtZ jwKwZ pwDËRk Ìo#RËdø xoËóewxRtwËik ZÚZyt oÖewxkËm gxYêZ jwKwËZk xdtiwgly eÞPwkop jwKwZ ov¢ßwìæ og ckËYk KwËRk bwxtZòB Zwkw gpd KËk„
BolwËik eÞwaxiK jÖËM bwZgø eÞxZÅwd dwËi exkxPZ gZêiwd oxixZ I bwxtZòeÞw® ovþpw†Ëlw jwKwZ AwbwËtk bwxtZò ewld KËk AwoËQ„ KwËRB Gog oxixZk jwKwZ eÞmwoËdk Rdø MxVZ ovþpwoiÔËpk mZêwgxl eÔkY Kkw DxPZ„

K) kwÄÝ jwKwZ eÞmwoËdk KwËR xdËtwxRZ gøx£ßËbk Dek bwxtZò AeêY KkËZ ewËk„ jwKwZ eÞmwoËdk bwxtËZò xdËtwxRZ gøx£ßkw AgmøB eÖkØn iÖoliwd, ou Ggv jwKwZ oóexKêZ RÖxkËbk xo¦wËìæk oËŠ oÖexkxPZ pËgd„ Adøwdø opwtK KwR KxóeDUwËk Zaø ovkqY, †bwi ovkqY, þpwty oóex£ ÌbLwmÖdw BZøwxb Adø ÌlwKËbk §wkw oóewxbZ pËZ ewËk„

L) Mxkg dw pËlI jwKwZ eÞmwoKËbk ÌgZd jwKwÌZk ovkxqZ Avm ÌaËK eÞbwd Kkw jwËg„ ZËg eÞmwoKËbk ÌgZd I gøgþpwedyt gøt gwgb ÌiwU LkP ÌiwU AwbwtKÚZ jwKwËZk GK AÄiwvËmk (12·5%) Ìgxm pËZ ewkËg dw„

M) eÞËtwRd dw pËl KiêPwkyk ovLøw gÙx¦k eÞgYZw AdÖokY AdÖxPZ„ jwKwZ eÞmwoËd xdËtwxRZ KiêPwxkËbk ÌgZd kwÄÝ KZêÙK exkËmwËck xgntxUB AxcKZk gw˜dyt„ ZwpËl jwKwËZk Adøwdø LwZ jwKwZ Zpxgl ÌaËK DeKÚZ pËg„

N) jwKwZ eÞmwoKMY gþç gw dMËb eÞb£ ÌKwd Depwk gw bwd (ZwËbk eËbk KwkËY eÞb£) MÞpY KkËZ ewkËgd dw„

O) jwKwZ ovþpw I eÞmwoËdk eÞcwd Kwjêwlt†ËlwËK eÞËtwRdyt oKl Axfo owiMÞy, jìèewxZ Ggv Awogwge¢ §wkw oxŒZ KkËZ pËg„ okKwxk ÌUÝRwxk, Depwk Aagw AdÖbwËdk iwcøËi G†Ëlwk AaêwtY oºg dw pËl jwKwZ Zpxgl ÌaËKB G†Ëlwk AaêwtËYk gøgþÿw KkËZ pËg„ ZwQwrw jwKwZ eÞmwoKËbk Rdø xdcêwxkZ Avm ÌaËKI G†Ëlwk AaêwtY Kkw jwËg„ GkÕe ÌqË¢ H jìèewxZ AgmøB jwKwZ Awbwt I xgZkY eÞx¢ßtwk Rdø Aexkpwjê pËg Aagw jwKwËZk oóeb gÙx¦k opwtK pËg„

P) jwKwZ KxixU†Ëlw ZwËbk xdËtwMKwky gw AdÖËiwbdbwdKwky ovþpw KZêÙK Z£òwgcwËdk gøgþpw awKËZ pËg„ ipwdgyk (owlöwlöwpÖ AwlwBxp Itwowlöwi) bÙÄwËìæk AdÖokËY G KwRxU oóedí pItw DxPZ„ GKRd jwKwZ eÞmwoK jwKwËZk AxQ (Trustee) gËl MYø pd Ggv Aegøgpwk gw AgËplwRxdZ cµvo gw qxZk Rdø bwty pd„

Q) jwKwZ eÞmwoËd xdËtwxRZ KiêPwkykw jwKwZbwZw I jwKwZMÞpyZw DhËtk owËa AwPkYKwËl BolwËik obwPwËkk Awbmê lwld KkËg, jwKwËZk ipwd Awbmê ZÖËl ckËg Ggv Gk xgZkY ZòkwxìðZ KkËg„

R) Kximd eÞbwËdk xhx£ËZ jwKwZ Awbwt Kkw Aaêwu AwbwtKÚZ jwKwËZk Dek jwKwZ ovMÞpKwkyËK (Collector) Kximd eÞbwd Kkw AÐgc (AwRiMËr AdÖxÅZ BolwxiK xfKwpz GKwËWiy, hwkZ Gk eéi ÌoxidwËk eÞb£ fZItw)„

4· jwËbk Aìæk Bolwi MÞpËY D§Ö¦ pËtËQ
K) GxU jwKwZ xgZkËYk AwUxU LwËZk AdøZi„ GËK oiaêd Ìbtwk oÖbÙs eÞiwY Bolwiy AwBËd AwËQ„ RÖxkËbk ovLøwMxkÅ AvmB iËd KËkd Ìj, G ÌmÝYyk gøx£ßkw Ahwgy dw pËlI jwKwZ ewItwk AxcKwky„

L) jwKwËZk G Avm Ìjog ÌqË¢ xdËgxbZ Zwk iËcø ogËPËt †kØZòeÔYê pËlw :
- Ìjog gøx£ß iÖoliwd pËZ BâQÖK Ggv Bolwxi dyxZËgwc MÞpY KËkËQ, xKìç GLdI iÖoliwd ptxd, xKvgw jwËbk AekËK gÖSwgwk Ggv Bolwi MÞpËY D§Ö¦ Kkwk qiZw AwËQ„
- ÌdZw gw ohwexZk iZ eÞhwgmwly gøx£ß gw ovþÿw iÖoliwd oóeÞbwt Aagw xgËbËm ovLøwlNÖ iÖoliwdËbk Agþpwk DdítËY Agbwd kwLËZ ewËkd Aagw ZwËbk bwxg oiaêd KkËZ ewËkd Aagw gÖx¦Ryxg I oÖmyl oiwRËK ZwËbk eq oiaêËd GxMËt AwoËZ D§Ö¦ KkËZ ewËkd„ A-iÖoxli GlwKwk bÖMêZËbk owpwjø bwËdk iwcøËi Bolwi I iÖoliwdËbk hwgiÔxZê DdítËY xdËtwxRZ ZpxgËlk ÌqË¢I GxU eÞËjwRø„
- jwkw GK gQËkkI Ki oiËtk iËcø Bolwi MÞpY KËkËQ Ggv dZÖd exkËgËmk owËa iwxdËt Plwk Rdø jwËbk mÖcÖ AwxaêK dt ÑdxZK oiaêdI eÞËtwRd„ eÞËtwRdyt exkËgm ÑZxkk Rdø owiwxRK I AwcÖxdK eÞjÖx£ßšwd oóedí ÑgšwxdK ovþpw eÞxZÅwk iwcøËi G DË¥mø AxRêZ pËZ ewËk„

M) jwKwËZk G Avm ÌaËK gøt KxZet xgnt §wkw xdtxìèZ pt„ Ìo†ËlwËK AgmøB xgËgPdwt kwLËZ pËg-
- G LwËZ gøt AgmøB Ìj DË¥Ëmø jwKwZ eÞbwd xdËbêxmZ pËtËQ Zwk opMwiy gw AwdÖnxŠK pËZ pËg„
- G LwËZk gøt §wkw Adøwdø LwËZk xgZkY gwcwMþpø pItw DxPZ dt„
- xgZkËYk G LwËZ gøt AZøìæ oZKêZwk owËa KkËZ pËg jwËZ BolwËik eÞxZ qxZKk ÌdxZgwPK cwkYw opËRB GxrËt Plw jwt Ggv oóeÞxZ jwkw Bolwi MÞpY KËkËQ ZwËbk AdÖhÔxZ Ìjd AwpZ dw pt„

N) oºwgø oËgêw£i DewËt mxktwpzk DË¥mø ARêd xdxúPZ Kkwk Rdø jwKwZ Awbwt I xgZkËYk ÌqË¢ KwjêKk AwcÖxdK eÞjÖx£ß I e¦xZ MÞpY Kkw DxPZ„5· bwoZò iÖx£ß
bwo eÞaw gZêiwËd PwlÖ dwB„ KwËRB bwoZò ÌaËK iÖx£ßk Rdø xdcêwxkZ jwKwËZk Avm Adøwdø LwËZ xgZkY Kkw DxPZ„ Agmø ÌKwd ÌKwd RÖxk iËd KËkd Ìj, jwKwËZk G Avm iÖoxli jÖ¦gëbyËbk iÖ£ß Kkwk Rdø gøt Kkw DxPZ„

6· FYMÞpyZw
jwKwZ xgZkËYk G LwËZ xdËiíw£ß xgnt†Ëlw AìæhêÖ£ß :
K) xdËiíw£ß mZê owËeËq Aexkpwjê eÞËtwRd xiUwgwk Rdø MÙpyZ FY :
1· ewe gw AekwciÔlK KwR Kkwk Rdø FYxU MÙpyZ ptxd„
2· FY Ìmwc dw KkËl FYMÞpyZw Kwkwkئ pËZ gwcø„
3· FYMÞpyZwk FY exkËmwËck AqiZw„
4· FËYk Ìitwb eÔYê pËtËQ Aagw jwKwZ MÞpËYk oit FYxU exkËmwc Kkwk oit pËtËQ„

L) oiwR ovÆwËkk DË¥Ëmø MÙpyZ FY, Ìjid pZøwk b« xpowËg eÞb£ Aaê Aagw bÖB gw ZËZwxcK xggwbiwd eËqk iËcø xil NUwËdwk Rdø ÌKwd gøx£ß KZêÙK qxZeÔkY eÞbwd„ Gog FYMÞþæ gøx£ß AhwgMÞþæ dw pËlI jwKwZ ewItwk ÌjwMø„

M) Adø ÌKwd gøx£ß KZêÙK MÙpyZ FY exkËmwËck xdúPtZw Ìbtw gw Rwxidbwk pItwk fËl MÙpyZ FY exkËmwËc gwcø pItw, jxb FYMÞpyZw Ggv Rwxidbwk DhËtB FY exkËmwËc Aqi pËt eËr„

dkpZøwk ÌLowkZ jxb pZøwKwkyk exkgwk Aagw okKwxk ÌUÝRwxk H gøt gpËd Aqi pt„
Agmø exkKxùeZ pZøwKwË«k ÌLowkZ eÞbwËdk Rdø jwKwZ Ìbtw jwËg dw„ ZËg orK bÔNêUdw RxdZ ÌLowkËZk Rdø bwty gøx£ßËbk opwtZw Ìbtwk Rdø jwKwZ gxphêÔZ AËaê xgËmn Zpxgl MVËdk Rdø oÖewxkm Kkw pt„

7· AwÁwpk eËa
gÙp£k AËaê ogêwZôK DewËt Bolwxi xPìæwk DdítY eÞËPÄw, Bolwxi AwBËdk eÞPwk I eÞowk Ggv Bolwi xgËkwcyËbk xgkØ˦ gÖx¦gÙx£K ovNwZ exkPwldwop Gog Kwjê¢ßi GB xgZkY LwËZk AìæMêZ„

xgZkËYk G LwËZ xdËiíw£ß xgnt†Ëlw AìæhÖê£ß :
K) BolwËik xgþæwËkk Rdø ogêwZôK DewËt Kwjê¢ßi exkPwldw Ggv iÖoxli Ìbm†Ëlwk xgkØ˦ m¢ØËbk Aw¢ßiY eÞxZpZ Kkwk Rdø Aaêovþpwd Kkw„

L) Bolwiy AwBd eÞxZÅw, Bolwxi mwod xgþæwk Ggv Bolwi I Gk AwBËdk eÞhwg qÖdí Kkwk AeeÞtwo ÌkwËck Rdø exkPwxlZ Aaêgp gøx£ßMZ I Ìj#a eÞËPÄwt oiaêd Ìbtw„

M) A-iÖoxli Ìbm†ËlwËZ xgmòwoy ÌlwKËbk §wkw Bolwi eÞPwËkk lËqø KwjêKk gøgþÿw MÞpËYk Rdø Gog ÌbËm Bolwxi ÌKëbÝ þÿwed I ioxRb eÞxZÅwt Aaêovþpwd„

N) A-iÖoxliËbk mwodwcyËd awKw ovLøwlNÖ iÖoliwdËbk oiaêd Ìbtwk lËqø exkPwxlZ eÞËPÄwt AwxaêK owpwjø bwd„


8· xd:opwt eaPwky
xd:opwt eaPwky glËZ Gid GKRd ¸iYKwkyËK gÖSwt jwk pwËZ gwxrËZ xfËk Awowk iZ ejêøw® Aaê dwB„ xdËiíw£ß mZê owËeËq Zwk jwKwZ ewItwk AxcKwk AwËQ :

K) Ìo AgmøB Zwk xdR ÌbËmk gwBËk Adø ÌKwd ÌbËm Agþpwd KkËg„ xdR ÌbËmk xhZËk Agþÿwd KkËl Mxkg gw Ahwgy gËl MYø Kkw pËg, xd:opwt eaPwxk dt„

L) ÌKwd AwBdoŠZ gw Ñgc DË¥Ëmø ZwËK Ìbm ZøwM KkËZ pËg„ Adøawt ZwËK Aaê eÞbwd Adøwt KwËR oiaêd Ìbtwk owxil gËl MYø pËg„

M) xdR ÌbËm cdy gËl MYø pËlI ¸idKwËl Zwk Aaêwhwg awKËZ pËg„ xd:opwt eaPwky jwKwZ ewItwk Rdø ËjwMø gËl xgËgxPZ pËg jxb Zwk Aaê xgl˹ eÞËbt FËYk AwKwËk AeËkk KwËQ ewIdw awËK Aagw KwËkw KwËQ ewIdw AwËQ xKìç H eÞËtwRËdk oit FYMÞpyZwËK H þpwËd ewItw dw jwt Aagw FYMÞpyZw ÌbDxltw pt Aagw FYMÞpyZw Zwk FY AÈyKwk KËk„

 

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.