Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 

jwKwZ xgZkËYk owcwkY xdtiwgly

jwKwZ Ìbtwk oit

K) oxVK oiËt jwKwZ eÞbwd gwcøZwiÔlK„ jwKwZ cwjê pËl Ggv jwKwZbwZw jwKwZ eÞbwËd oqi I eÞþçZ pËl, jwKwZ eÞbwËd xgl¹ Kkwk AdÖËiwbd ÌdB„ xKìç eÞËbt Aaê jwKwZbwZwk pwËZ dw awKËl Aaê eÞwx® ejêìæ xgl¹ Kkw jwËg„ jwKwËZk Aaê Awbwt I xgZkËYk KwËR xdËtwxRZ gøx£ßËbk ÌqË¢I jwKwZ eÞbwËd xgl˹k G AdÖËiwbd eÞËjwRø„ jwKwZ MÞpyZwËbkËK ÌPdw I jwKwZ eÞbwËd oqi pItw oË£òI jwKwËZk Aaê xgZkY dw KËk dÄ pItw ejêìæ xdËRËbk bLËl ÌkËL xbËl Zwk Rdø Zwkw xdËRkwB bwty pËg„

L) ÌKwd gøx£ßk iÙZÖø Zwk oóex£ËK jwKwZ eÞbwd ÌaËK AgøwpxZ Ìbt dw„ iÙZ gøx£ß jwKwZ eÞbwËdk BâQw eÞKwm KkØK Awk dwB KkØK Zwk oóex£ ÌaËK jwKwZ AgmøB eÞbwd KkËZ pËg„

M) oit ov¢ßwìæ xgcwd jwKwZ eÞbwËdk gwcøgwcKZwËK eÞhwxgZ KËk dw„ jxb oóex£k iwxlK ekgZêy gQËkk AwMid ejêìæ jwKwZ eÞbwd xglx¹Z KËk Ggv x§Zyt gQËkk Rdø jwKwZ eÞbwËdk DËbøwM MÞpY KËk, ZwpËl ZwËK eÔgêgZêy gQËkk jwKwZ gZêiwd oóex£ ÌaËK gwb xbËZ pËg Ggv gwxK oóex£k Dek ekgZêy guoËkk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„ GZboË£òI ZwËK eÔgêgZêy gQËkk gËKtw jwKwZ exkËmwc KkËZ pËg, KwkY GxU Zwk oóex£k xgeËq eÞËbt bwt gËl MYø pËg„

jwKwZ eÞËbt pItwk eÔËgêB oóex£ cµvo pËt ÌMËl xdËiíw£ß mZê bÖ’xU eÔkY owËeËq H oóex£ jwKwËZk bwt ÌaËK AgøwpxZ ewËg -
- oóex£ cµvËok NUdwxU AgmøB jwKwZ eÞbwËdk owiaêø ARêËdk eÔËgê NUËZ pËg„
- cµvËok NUdwxU AgmøB oóex£k iwxlËKk Aaê ovkqËYk AgËplwRxdZ KwkËY dw NËU awËK„

N) NËk ÌZwlwk xbËdk AwËMB moø I fl xgdÄ pËt ÌMËl Ìo†Ëlw jwKwËZk bwt ÌaËK gwb jwËg, jxb gwxK Avm xdowg þæËk dw Ìe#^ËQ„ Awk jxb gwxK AvËmk exkiwY xdowg iw¢wk gw Ìgxm pt ZËg AgxmÄ AvËmk Dek jwKwZ eÞËjwRø pËg„

O) jwKwËZk Aaê ovMÞp I xgZkËYk bwxtËZò xdËtwxRZ gøx£ßkw H Aaê kqw Kkwk RdøI bwty„ ZËg H qxZ jxb ZwËbk AgËplwRxdZ KwkËY dw NËU ZwpËl H bwt ZwËbk gpd KkËZ pËg dw„

jwKwZ xgZkËYk e¦xZ

K) eÞai Pwk ckËYk jwKwZ MÞpyZwËbk Ìj ÌKwd GKRËdk KwËQ jwKwËZk Aaê pþæwìæËkk owËa owËa jwKwZbwZw jwKwËZk bwt ÌaËK AgøwpxZ ewËgd : (1) Mxkg, (2) AhwgMÞþæ gøx£ß, (3) jwKwZ ovMÞp I xgZkËYk bwxtËZò xdËtwxRZ gøx£ß Ggv (4) oËZøk eËa oóeÞxZ jwËbk AwZôwk oxiôld NËUËQ„ GB Pwk ckËYk gøx£ßk Ìj ÌKwd GK eqËK jwKwËZk AËaêk eÔYê iwxlK KËk Ìbtw jwKwZ eÞbwËdk xdúPtZw jwPwBËtk AdøZi mZê„ eÔYê iwxlK KËk Ìbtw glËZ jwKwZMÞpyZwËK xdxbêÄ exkiwY Aaê eÞbwd Aagw DuewbËdk ÌKwd DeKkY gw pþæxmËùek jìèewxZ ¢ßt KËk Kiêqi MÞpyZwËK iwxlK KËk eÞbwdËK gÖSwt„ jwkw bwoËZò Awg¦, FYMÞþæ, AwÁõwpk eËa ovMÞwikZ Ggv eaPwky, ZwËbkÌK Ìj ÌKwd DewËt jwKwZ eÞbwd Kkw ÌjËZ ewËk„

L) Mxkg, AhwgMÞþæ gøx£ß, jwKwZ ovMÞp I xgZkËYk bwxtËZò xdËtwxRZ gøx£ß Ggv oËZøk eËak dZÖd exaKËbk ÌqË¢ jwKwZ eÞbwËdk ÌqË¢ jwKwZMÞpyZwËbk mZêwgly gRwt awKËlB PlËg„ jwKwZ MÞpËYk ek jxb ZwËbk Agþÿwk exkgZêd NËU ZwpËl ZwËbk jwKwZ ÌfkZ xbËZ pËg dw„

M) jwKwZ MÞpËYk ek FYMÞþæ gøx£ß, exaK Ggv AwÁõwpk eËa ovMÞwikZ gøx£ßËbk Agþÿwk exkgZêd NUËl Aagw Ìj eÞËtwRd xiUwËdwk Rdø Zwkw jwKwZ MÞpËYk ÌjwMø xgËgxPZ pËtxQl Ìo KwËR jwKwËZk Aaê gøt dw KkËl ZwËbk KwQ ÌaËK jwKwËZk Aaê xfxkËt Ëdtw DxPZ„

N) jwKwZMÞpyZwk FËYk bwtiÖx£ß„ jxb ÌKwd ÌbDxltw FYMÞpyZw FY exkËmwËc gøaê pt Ggv FYbwZw ZwËK FËYk bwt ÌaËK iÖ£ß KËk Ìbt, ZwpËl FYMÞpyZw jwKwZMÞpyZw pItw oË£òI H iIKÖfKÚZ FY jwKwZ eÞwx® gËl MYø pËg dw„ xgËmnšËbk AxcKwvmB G iZ ÌewnY KËkd„

G xdti xdËiíw£ß ÌqË¢I oihwËg eÞËjwRø
- jxb FYbwZw FYMÞpyZwËK jwKwZ eÞbwd KËk Ggv ÌKwd eÔgê AwËlwPdw QwrwB FYMÞpyZw H Aaê FËYk xdþex£ xpowËg FYbwZwËK ÌfkZ eÞbwd KËk, ZwpËl jwKwZ Ñgc pËg„

- jxb FYbwZw FYMÞpyZwËK GB mËZê jwKwZ eÞbwd KËk Ìj, FYMÞpyZw FËYk xdþex£ owËeËq H Aaê ÌfkZ xbËg Aagw DhËt G gøwewËk GKiZ ÌewnY KËk, ZwpËl jwKwZ Ñgc pËg dw„ xgËmnšËbk AxcKwvmB G iZ ÌewnY KËkd„

- jxb FYMÞpyZw ZwËK jwKwZ eÞbwËdk Rdø Zwk FYbwZwËK gËl jwËZ Ìo FY Ìmwc KkËZ ewËk Ggv FYbwZw ZwËK jwKwZ eÞbwd KËk, ZwpËl jwKwZ Ñgc pËg„ ZwkekI FYMÞpyZw jwKwZ gwgb eÞw® H GKB exkiwY Aaê FY ÌmwËck Rdø ÌfkZ xbËZ gwcø dt„

- jxb FYbwZw FYMÞpyZwËK gËl , “ZÖxi ÌZwiwk FY Ìmwc Kk Ggv Awxi ÌZwiwËK jwKwZ xbg” Ggv FYMÞpyZw ZwB KËk, ZwpËl jwKwZ Ñgc pËg„ xKìç FYbwZw FËYk H GKB oiexkiwY Aaê FYMÞpyZwËK eÞbwd KkËZ gwcø dt„

jwkw jwKwZ ewItwk ÌjwMø dt
K) oiôwËdk xdbmêd xpËoËg kwoÖËlk (owlöwlöwpÖ AwlwBxp Itwowlöwi) exkgwËkk AìæMêZ ÌKwd gøx£ß„ Bolwxi mxktwp AdÖjwty kwoÖËlk (owlöwlöwpÖ AwlwBxp ItwowÁõwi) exkgwk okKwxk oóex£ËZ ZwËbk Avm xpËoËg jÖ˦ RtlwËh AxRêZ iwlwiwËlk GK-eéiwvm ewItwk AxcKwky„

L) jwKwZbwZwk Dek xdhêkmyl gøx£ß„

M) A-iÖoxli gøx£ßMY, ZËg oZøciê Bolwi MÞpËY D§Ö¦ gøx£ßkw gwËb„

N) xdowg exkiwY oóeËbk AxcKwky gøx£ß„

cwjêKÚZ GlwKw ÌaËK Adø GlwKwt jwKwZ þpwdwìæk

jwKwZ Bolwxi Ëbm†ËlwËZ owiwxRK ovpxZ eÞxZÅwk AdøZi xhx£„ oZøciê BolwËik eÞKÚZ Agþpw I Ìi#xlK xbKoiÔp ZÖËl ckwk Rdø G pwxZtwk eÞËtwM Kkw DxPZ„ bLlbwkËbk Kgl ÌaËK ÌKwd Bolwxi hÔxi iÖ£ß Kkwk Rdø jwKwËZk Aaê gøgpwk Kkw jwËg„ ipwdgyk (owlöwlöwpÖ AwlwBxp Itwowlöwi) oÖdíwp Ggv Zwk opPkËbk hÔxiKw ÌaËK G gøwewËk xdxúPZ pItw jwt Ìj, jwKwËZk Aaê Ìj GlwKw ÌaËK Awbwt Kkw pËg Ìo GlwKwk MxkgËbk iËcøB eÞwaxiKhwËg xgZkY Kkw pËg„ D§Ù£ Zpxgl Adø mpËk þpwdwìæk Kkw jwËg„ ZËg bÖxhêq gw bÖËjwêM KgxlZ GlwKwt gogwoKwky xKvgw bÖMêZ Agþÿwt exZZkw gøx£ßMZ gw blMZhwËg jwKwZ þpwdwìæËkk ÌqË¢ AMÞwxcKwk ewËg„

jwKwZ þpwdwìæËkk xdtiwgxl
eÞaiZ: jwKwËZk Aaê Ìj GlwKw ÌaËK Awbwt Kkw pËtËQ eÞwaxiKhwËg Ìo GlwKwk MxkgËbk iËcøB xgZkY Kkw DxPZ, jwKwZbwZwk xdËRk gogwËok GlwKwt dt, ZËg oÖxdxbêÄ jÖx£ßoŠZ KwkY awKËl jwKwËZk Aaê Adø GlwKwt þpwdwìæk Kkw jwËg„

jwKwZ þpwdwìæËkk oºwgø Ìq¢†Ëlw pËlw :
K) xRpwb Aawêu AwÁõwpk eËa jÖ¦kZËbk GlwKwt jwKwZ þpwdwìæk„

L) Bolwi eÞPwk, xmqw xgþæwk Ggv þpwþÿø Ìogw eÞbwËd xdËtwxRZ eÞxZÅwdoiÔp Ìj†Ëlw jwKwZ xgZkËYk AwUxU LwËZk AdøZi xpowËg jwKwZ ewItwk ÌjwMø Ìoog ÌqË¢ jwKwZ þpwdwìæk Kkw jwËg„

M) bÖxhêq Ggv bÖËjêwM KgxlZ iÖoliwd AcÖøxnZ GlwKwt jwKwZ þpwdwìæk Kkw jwËg„

N) jwKwZbwZwk AwZôytËK (Ìj jawaêB jwKwZ ewItwk ÌjwMø) jwKwZ þpwdwìæk Kkw jwËg„

x§ZytZ: eÔËgêwxÁxLZ Ìq¢†Ëlw Qwrw Adø ÌKwd GlwKwt jwKwZ þpwdwìæk Kkw pËl jwKwZ eÞbwd AKwjêKk pËt jwËg dw, ZËg jwKwZMÞpyZw AwUxU LwËZk AìæhêÖ£ß ÌKD dw pËl KwRxU pËg xdëbdyt„

ZÚZytZ : jwKwËZk GlwKw ovxmöÄ jwKwZbwZwk gogwËok GlwKw ÌaËK ovlMí MÞwioiÔp Ggv AdxcK 82 xKËlwxiUwk ejêìæ GlwKwt xgþæÚZ„

PZÖaZê : þpwdwìæk eÞx¢ßtwt AdÖËiwbd ÌjwMø KwRoiÔp :
K) jwKwËZk mZêwgxl eÔkY pËl jwKwËZk oit DexþpZ pItwk eÔËgêB jwKwZ eÞbwd Kkw jwËg Ggv jwKwZMÞpyZwËbk DË¥Ëmø ewxVËt Ìbtw jwËg, jwËZ oxVK oiËt jwKwZ ZwËbk pwËZ Ìe#^ËQ„

L) jwKwZbwZw jxb oxVK oiËtB jwKwZ eÞbwd KËkd, xKìç xdcêwxkZ oit ewk pËt jwItwk ek jwKwZMÝpyZwËbk pwËZ Ìe#^ËQ, ZŒdø jwKwZbwZwËK Ìbwny owgøþæ Kkw jwËg dw„ KwkY jwKwZ MÞpyZwËbk pwËZ Ìe#^Qwk eËa xQl„

jwKwZ I Kk
K) okKwk AwËkwxeZ Kk jwKwËZk xgKùe dt„ AwËkwËek DË¥mø I Duo, AwIZwcyd oóeËbk eÞKÚxZ, eÞb£ AËaêk exkiwY I LwZ Gog xbK ÌaËK xgËgPdw KkËl Kk I jwKwËZk eÞKÚxZ oóeÔYê xhdí„

L) KËkk Aaê jwKwZ gwgb eÞËbt Aaê ÌaËK gwb Ìbtw jwËg dw„ gkv AwËMB exkËmwc Kkw pËt ÌMËQ Gid Kk jwKwZËjwMø oóex£ xdcêwkËYk ÌqË¢ gwb Ìbtw jwËg„

M) okKwk KZêÙK AwËkwxeZ Kk jwpw jwKwZ Ìbtwk AwËMB exkËmwc Kkwk Kaw xKvgw GLdI exkËmwc Kkw pt xd, Zwpw jwKwZËjwMø oóex£ ËaËK gwb Ìbtw jwËg„

N) jwKwZbwZwËbk KwRUw opR Kkwk Rdø gZêiwd Kk AwBdoiÔp GidhwËg oiìðt Kkw DxPZ jwËZ jwKwZ gwgb eÞb£ Aaê cwjêKÚZ Kk ÌaËK KZêY Kkw jwt„ ZËg GËqË¢ oxVK I Ñgc eÞiwYe¢ bwxLl KkËZ pËg„

O) iÖoxli kwËÄÝk oKl A-iÖoxli dwMxkKËbk Dek jwKwËZk owËa oŠxZ ÌkËL owiwxRK ovpxZ Kk AwËkwe Kkw DxPZ„ GkÕe Kk iÖoxli mwodwcyËd gogwoKwky oKl dwMxkËKk iËcø owiwxRK ovpxZ eÞxZÅwk ÌqË¢ AwËtk Duo gËl MYø pËg„

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.