Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 
 

moø I fliÔËlk Dek jwKwZ

jwKwËZk Rdø xgËgPø fl I Adøwdø moø

KÖkAwd I oÖdíwpk gwxpøK AËaêk Dek †kØZò AwËkweKwky AwgÖ pwxdfw (k:) I Adøwdø xgËmnšËbk iËZ, xgxdËtwËMk DË¥Ëmø xdËtwxRZ Awgwby Rxi ÌaËK Duedí oKl moø I fËlk Dek jwKwZ eÞËbt„ KÖkAwËdk GKxU AwtwËZ glw AwËQ ,“ Ëp iÖxidMd! ÌZwikw jwpw DewRêd Kk Ggv Awxi jwpw hÔxi pBËZ ÌZwiwËbk Rdø Duewbd Kxktw ÌbB ZiôËcø jwpw DuKÚÄ Zwpw gøt Kk ; Ggv Dpwk xdKÚÄ gþç gøt Kkwk ovKùe KxkI dw ”„ (oÔkw Awl-gwKòwkwpz, AwtwZ- 267)

ipwdgy (owÁõwÁõwpÖ AwlwBxp ItwowÁõwi) gËlËQd, “gÙxÄ gw SYêwk ewxdk owpwËjø exkPwxlZ ÌoP Kwjê xKvgw hÔ-Mhêþp ewxd (iÔËlk owpwËjø AwpxkZ) §wkw PwxlZ PwnwgwËbk ÌqË¢ jwKwËZk exkiwY pËg GK-bmiwvm Ggv jìèewxZk owpwËjø exkPwxlZ ÌoPKwËjêk ÌqË¢ jwKwËZk exkiwY pËg GK-bmiwvËmk AËcêK”„
jwËpwK, idÖnø exkmÝi QwrwB RËdô Gid og Dx¨b Ìjid gdR gÙq, Nwo, dlLwMrw BZøwxb jwKwËZk Rdø MYdw Kkw pËg dw, jxb dw Ìo†xl gøwgowxtK DË¥Ëmø xgxdËtwM Kkw pt„

KÚxn-eËYøk Dek jwKwZ

KÚxn-eYø ÌgPw-ËKdw Kkw pËl Zw gøgowxtK eYø gËl xgËgxPZ pËg Ggv gøgowxtK eËYøk pwËk jwKwZ cwjøê pËg„

jwKwËZk Rdø xgËgPø moø I fËlk exkiwY (xdowg)

xgmÖ¦ pwxbo AdÖjwty, “ ew^P ItwoËKk Ki exkiwY (moø I fl) jwKwËZk Rdø MYdw Kkw pt dw ”„ ew^P ItwoK gZêiwd oiËtk 653 xKËlwMÞwi Mi gw Adøwdø mËoøk oiwd„ jwKwZ eÞbwdKwky gøx£ßËK AgmøB xgxhdí ckËYk bwdwbwk LwËbøk xgxhdí ckËYk IRËdk xbËK ÌLtwl kwLËZ pËg„ ¿ LwËbøk mÖKwËdw eÞx¢ßtw oiw® pItwk ek xdowg xdcêwkY KkËZ pËg, AwËM dt„

moø I fËlk Dek jwKwZ KLd eÞËbt pÌg

Adøwdø oóeËbk iZ moø I fËlk Dek jwKwZ xdowËg Ìe^#Qwk eÔYê GK gQk AxZ¢ßwìæ pItwk ek cwjê pt dw„ KÚxn Ìi#oÖi Ggv moøB GËqË¢ xdcêwkK gËl MYø pt„ KÖkAwËdk GKxU AwtwËZ G gøwewËk xdËbêm Ìbtw pËtËQ , “fol ZÖxlgwk xbËd Dpwk pK eÞbwd KxkËg” (oÔkw Awl AwdzAwi, AwtwZ- 141)„
KwËRB GKB gQËk RxiËZ jZgwk fol Duedí pËg ZZgwkB jwKwZ eÞËbt pËg„

fl I moø jLd exke~ pt ZLdB GoËgk Dek jwKwZ cwjê pt„ fl I moø eÞaËi ovMÞp KËk þçeyKÚZ KËk owxRËt xdËZ pËg„ fol jxb ovMÞËpk AwËMB AxdâQwKÚZhwËg Ggv ÌKwd AgËplw QwrwB dÄ pËt jwt ZwpËl Zwk Dek jwKwZ cwjê pËg dw„ moø I fËlk Dek jwKwZ mÖcÖ Zwk Dek cwjê pËg Ìj Zwk Rxik ewKw fol AËdøk xdKU xgx¢ß KËk gw AekËK bwd KËk„ fol ewKwk ek Rxik iwxlK iwkw ÌMËlI Zwk Dek jwKwZ cwjê pËg„ xKìç iwxlK fol ewKwk AwËMB iwkw ÌMËl jwKwZ Zwk þplwxhxnË£ßk Dek gZêwËg Aaêwu Ì¢ßZw, bwdMÞxpZw gw iwxlËKk D£kwxcKwkyËK jwKwZ exkËmwc KkËZ pËg„

moø I fËlk Dek jwKwZ xddêt

moø I fËlk Dek jwKwËZk exkiwY Gk Duewbd gøt Ggv ÌoP KwËjê eÞb£ mÝËik xhx£ËZ exkgZêdmyl„ Ìjid-

gøtpyd, AwkwibwtK ÌoP gøgþpwk ÌqË¢ jwKwËZk exkiwY pËg 10% „

gøtgpÖl ÌoP gøgþpwk ÌqË¢ (Ìjid-KÖe Ldd KËk ewxd ovMÞp Kkw xKvgw ewxd ¢ßt Kkw) jwKwËZk exkiwY pËg 5%

DexkD£ß Dht e¦xZËZ jxb ÌoP gøgþpw Kkw pt ZwpËl eÞcwd ÌoP e¦xZk Dek xhx£ KËk jwKwËZk pwk xdcêwxkZ pËg„ xKìç Dht e¦xZB oiwd pËl jwKwËZk exkiwY pËg 7·50% „

jxb Zw xddêt Kkw KxVd pËt eËr ZwpËl jwKwËZk exkiwY pËg 10% „

moø I fËlk Dek AwdÖiwxdK jwKwZ xddêt

AËdK oit Rxik iwxlËKk pwËZ RxiËZ Duedí moø I fl exkiwËek ejêw® oit awËK dw„ GkÕe ÌqË¢ xZxd GKRd xgËmnš xbËt foËlk exkiwe xdYêt KxkËt xdËt ZbdÖjwty jwKwZ eÞbwd KkËZ ewËkd„ Awl-AwDRwC Ggv Awl-lwBo (k:) Gk AxhiZ AdÖjwty AdÖiwd xhx£K GB e¦xZ og kKi moø I fËlk ÌqË¢B eÞËjwRø„ jwKwZ xdYêËtk KwR moø gw fl ewKwk ek Ggv Ìq¢ xgËmËn (Ìjid-ËLRÖk I xKoxiËok ÌqË¢) mÖKwËdw eÞx¢ßtwk eËk oóedí Kkw DxPZ„ GK-PZÖaêwvm ÌaËK GK-ZÚZytwvm ejêìæ jwKwËZk bwËtk gwBËk iwxlËKk oÖxgcwk Rdø ÌkËL xbËZ pËg„ GUw xgËmnËšk xgËgPdwk Dek
xdh êk KËk„

jwKwZ ËaËK moø I fËlk ÌkpwB eÞw® Avm

fl I moøwxbk iwxlK xdËiíw£ß ËqË¢ jwKwZ eÞbwËd gwcø dt ((Exempted from Zakat)

K) fl Kw^Pw awKw AgþpwËZB iwxlK Ìj Avm ÌLËt ÌfËl gw ÌhwM KËk ÌfËl Zwk Dek„

L) fl gw foËlk Ìj Avm Pwn KwËR gøgpßZ Mgwxb emÖ hqY KËk ÌfËl Zwk Dek„

M) eaPwkyMY KZêÚK hqY KËk Ìflw AvËmk Dek„

N) RdxpZKk KwËR bwd KËk Ìbtw AvËmk Dek„

PwnwgwËok gøt KZêd

BgËd Awgµwo (kw:) I Adøwdø AwËliËbk iËZ, Rxi Pwn, gyR ged gw Pwkw Ìkwed, owk eÞbwd Ggv moø KZêY oóexKêZ oiÖbt LkP jwKwËZk Rdø xdkÕxeZ exkiwY ÌaËK gwb xbËZ pËg„ ZËg G LkËPk exkiwY fl gw mËoøk xdkÕxeZ exkiwËYk GK-ZÚZytwvËmk Ìgxm gwb pËg dw„

BRwkwKÚZ oóex£ËZ DuewxbZ moø I fËlk Dek jwKwZ

BRwkw MÞxpZwËK BRwkwKÚZ RxiËZ DuewxbZ moø I fËlk Dek jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„ eqwìæËk Rxik iwxlK (BRwkwbwZw) BRwkw-iÔløËK Zwk iwxlKwdwcyd dMb Aaêop Adøwdø oóeËbk iÔËløk owËa ÌjwM KËk ÌiwUiÔËløk Dek 2·5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËgd„

PÖx£ß xhx£K gw gMêwPwËnk KwkËY RxiËZ DuewxbZ fol Adø KwkI owËa gxëUZ pËl (Ìjid Rxik iwxlK Rxik Pwnwgwb gw ÌoP-KwËjêk jZí Ìdtwk Rdø Adø KwDËK xdËtwxRZ KËk xdx¥êÄ exkiwY foËlk Avm eÞbwËd oiôZ pËl) Ggv gxëUZ AvËmk exkiwY xdowg ejêwËt Ìe#^QËl Dht eqËKB jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„

moø I fËlk Dek jwKwZ oóexKêZ owcwkY dyxZiwlw

1· oiRwZyt moø I fl GK¢ KËk exkiwe Kkw jwËg„ ZËg xgxhdí ckËYk moø I fl Ìjid- fl I mwKogxR eÙaKhwËg exkiwe Kkw gw™dyt„

2· DuewxbZ mËoøk iËcø †YMZ iwËdk ZwkZiø ÌbLw ÌMËl Mr pwËk (xdiíZk pwËk dt) jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„

3· GKB gøx£ßk iwxlKwdwt GKwxcK gw xgxhdí iwËdk RxiËZ AwgwËbk LkP GKË¢ ÌjwM KËk xdËZ pËg„

4· jxbI DuewxbZ fol ÌaËKB Rxik iwxlKËK jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg, ZËg ÌKwd ÌKwd xgËmnš AwËli gwRwk bËkk xhx£ËZ dMËb jwKwZ eÞbwdÌK AdÖÌiwbd KËkd„

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.