Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 
 

gøgowxtK gwxdxRøK eYø, xmùe I ÌKwóewdyk Dek jwKwZ

gøgowxtK eËYøk Dek jwKwZ

gøgowËtk eÞËtwRËd gw DË¥Ëmø xdËtwxRZ ÌKwd gøx£ßk iwxlKwdwcyd oKl eYøËK gwxdxRøK eYø gËl„ eËYøk iwxlKwdw ÌbËmk Ahøìækyd gwRwk ÌaËK ¢ßt Aagw xgËbm ÌaËK Awibwxdk iwcøËi AxRêZ pËZ ewËk„

hÔ-oóex£, bwlwd-ËKwVw, Lwbø owiMÞy, KÚxn - eYø, Mgwxb emÖ BZøwxb ¢ßt - xg¢ßËt xdËtwxRZ pËl gwgowxtK oóeËbk AwIZwhÖ£ß pËg„ GK gw GKwxcK gøx£ßk iwxlKwdwcyd ÌbwKwËd kwLw eYøbÝgøI Gk iËcø eËr„

iÔlcdy bÝgø I gwxdxRøK eËYøk iËcø ewaêKø


xpowgxgšwËd iÔlcdy bÝgø glËZ þp]wty oóex£ËK (Fixed Asset) gÖSwt„ G†Ëlw eÞxZÅwdËK PwxlËt Ìdtwk KwËR gøgpßZ pt, ¢ßt-xg¢ßËtk DË¥Ëmø dt„ owcwkYZ: Duewbd Kwjê PwxlËt Ìdtwk RdøB iÔlcdy bÝgø gøgpßZ pt„ KwkLwdw, bwlwd-ËKwVw, KlK±w, jwdgwpd, ËWÆ, Awogwge¢, †bwi, eYøbÝgø owxRËt kwLwk Rdø køwK gw ZwK BZøwxb iÖlcdy bÝgø gËl MYø pt„ jwKwZ xdcwêkËYk Rdø Gog bÝgø xgËgPdwt Ìdtw pt dw„

gøgowxtK eYø†ËlwËK xpowgxgšwËdk hwnwt PlxZ oóex£ (Current or Circulating Asset) gËl MYø Kkw pt„ eYø Duewbd I ¢ßt-xg¢ßËtk Rdø ovMÙpyZ K^wPwiwl, eYøbÝgø, Ëixmdwky, jwdgwpd, Rxi, hÔ-oóex£, bwlwd-ËKwVw BZøwxb G ejêwth֣߄ jwKwËZk Adøwdø mZê eÔkY owËeËq G†Ëlw jwKwËZk Rdø xgËgxPZ pt„

gøgowxtK eËYøk Dek jwKwZ eÞbwËdk mZê

dMb oóex£k Dek jwKwZ eÞbwËdk ÌqË¢ eÞËjwRø mZwêgxl (jw BxZeÔËgê AwËlwPdw Kkw pËtËQ) ZwQwrwI gøgowxtK eËYøk ÌqË¢ bÖxU AxZxk£ß mZê eÞËjwRø ;

1„ ÌKwd xKQÖk xgxdiËt eËYøk iwxlKwdw ARêd

eYøxU AgmøB dMb AËaêk xgxdiËt ÌKdw pËg Aagw Adø ÌKwd eËYøk xgxdiËt gw FËYk xgKùe xpowËg (FYxU exkËmwcËjwMø gw xgl˹ eÞËbt jwB awK dw ÌKd) AxRêZ pËg„ ÌKwd ixplw KZÚêK ipk gwgb eÞw® bÝgø xKvgw ZwlwËKk ÌqË¢ Èwiyk KwQ ÌaËK ÌLwkËewn gwgb eÞw® oóeËbk ÌqË¢ GKB xdti eÞËjwRø„

jwËpwK, D£kwxcKwk gw bwd oÔË¢ iwxlKwdw eÞw® oóex£, ¢ØxUjÖ£ß pItwk KwkËY xgË¢ßZwk KwËQ ÌfkZ Awow eYø gw Pwn ÌjwMø Rxi BZøwxb oóex£ gËlB MYø pËg Ggv Gk Dek xdcwêxkZ e¦xZËZB jwKwZ AwËkwxeZ pËg„

2„ DË¥mø

oóeb gw eYø ¢ßËtk oit Ì¢ßZwk iËd eYøxU gøgowxtK eÝËtwRËdk AwMÞp o¢ßyt (xdtZ) awKËZ pËg„ G DË¥mø §wkwB xdYyêZ pËg oóex£xU gøx£ßMZ gøgpwk gw gøgowxtK eÞËtwRËd AxRêZ pËtxQl xK dw„ DbwpkYÈkÕe glw jwt, GKxU Mwxr eÞaËi gøx£ßMZ gøgpwËkk RdøB ËKdw pËtxQl Ggv ekgZyê KwËl xVK pl Ìj, lwhRdK bwi ewItw ËMËl MwxrxU xgx¢ß KËk Ìbtw pËg„ GËqË¢ MwxrxU gøgowxtK eYø gËl MYø pËg dw Ggv jwKwËZk RdøI xgËgxPZ pËg dw„ xKìç ÌKwd gøgowty xg¢ßËtk DË¥Ëmø KxZet Mwxr ¢ßt KËk GKxU gøx£ßMZ gøgpwËkk Rdø ÌkËL xbËl AwËtk iÔl DË¥Ëmøk xhx£ËZ GxUI jwKwËZk Rdø xgËgxPZ pËg„

ZËg ÌKwd gøx£ß Zwk id exkgZêd KËk gøx£ßMZ gøgpwËkk DË¥Ëmø xgx¢ßZ eYø gøgowxtK eÞËtwRËd xKvgw gøgowxtK eÞËtwRËd AxRêZ eYø gøx£ßMZ KwËR gøgpwk KkËZ PwBËl, Aaêwu DË¥Ëmøk exkgZêd KkËZ PwBËl exkgxZêZ DË¥møxUB xgËgPdwt AwoËg„

jwKwËZk Rdø bwtg¦Zwk xbK ÌaËK xdËiíw£ß xgnt†Ëlw gøgowxtK eYø gËl xgËgxPZ pËg

K) ¢ßt-xg¢ßËtk owËa ovxmõÄ qÖbÝ gw iwSwxk ejwêËtk ÌKwd gøgow eÞxZÅwd gw oyiwg¦ ÌKwóewxdk Ëj ÌKwd gøgowxtK eÞKùe BZøwxb„

L) bwlwl, icøÈZò gøgowty gw eÞxZxdxck Kwjwêgxl jw KximËdk xhx£ËZ exkPwxlZ pt„

M) og ckËdk AwxaêK xgxdit I xgxdËtwM„

gøgowxtK oóeËbk Dek jwKwZ xKhwËg eÞbwd Kkw pËg

jwKwZ Ìj oiËt eÞËbt pËg Ìo oiËt gwxdxRøK oóeËbk iwxlK, gøx£ß gw ÌKwóewxd jwB Ìpwd dw ÌKd, Zwk iwxlKwdwcyd gwxdxRøK oóeb I eËYøk ÌiwU exkiwY I eÞKÚZ iÔlø xdcwêkY KkËgd„ iRÖb eËYøk iÔlø, pwËZ awKw dMb UwKw I AwbwtËjwMø ewIdw UwKwk oixÄB jwKwZËjwMø ÌiwU gwxdxRøK oóeb gËl MYø pËg„ gwxYxRøK oóeËbk GB iÔlø ÌaËK gøgowxtK Ìbdw gwb xbËt 2·5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„

Biwi AwgÖ DgwBb (kw:) ÌaËK iwtiÖd xgd iwpkwd (kw:) D¦ÙxZ xbËtËQd Ìj, “jwKwZ jLd eÞËbt pËg ZLd GKRd iÖoxli Zwk oóex£, Zw dMb gw eYø Ìj eÞKÚxZkB ÌpwK dw ÌKd, dMb AËaê iÔlø xdcêwkY KkËgd„ G oiËt jxb Awedwk Ìbdw awËK, Zw pËl ÌiwU Ìbdwk exkiwY xdcwêkY KËk ÌiwU oóex£ ÌaËK gwb xbd Ggv AgxmÄ oóeËbk Dek jwKwZ eÞbwd KkØd”„

gwxdxRøK oóeËbk jwKwËZk exkiwY xpowËgk ÌqË¢ xdËiíw£ß oÔ¢xU xgËgxPZ pËZ ewËk :
(pwËZ awKw iRÖb iwl + dMb Aaê + AwbwtËjwMø ÌiwU ewIdw - ZÚZyt eËqk KwËQ Ìbdw) X 2·5% = jwKwËZk exkiwY

gøgowxtK oóeËbk iÔlø xdcwêkËYk e¦xZ

jwKwZ eÞbwËdk Rdø gøgowxtK oóeËbk iÔlø xpowgkqËYk MZwdÖMxZK xdiíZi iÔËløk xhx£ËZ xdYyêZ pËg dw„ jwKwZ cwjê pItwk oiËt gwRwËk xgbøiwd iÔËløk AwËlwËK gøgowxtK oóeËbk iÔlø xdcwêxkZ pËg„ GËqË¢ gwRwkiÔlø ¢ßtiÔËløk ÌPËt Ki dw Ìgxm Zw xgËgPø dt„

gwxdxRøK eËYøk iÔlø xdcêwkËYk gøwewËk ÌR¥wk Bolwxi AwBd xgntK (xfKwpz) GKwËWxi GB iZ ÌewnY KËkd Ìj, gwxdxRøK eËYøk iÔlø ewBKwxk gwRwËk xgbøiwd iÔËløk xhx£ËZ xdYêyZ pËg, GidxK eYø†xl LÖPkw gwRwËk xg¢ßt Kkwk Rdø xdËtwxRZ pËlI„

jwKwZ xK gøgowxtK eËYøk Dek dMËb eÞËbt ?

Ëi#xlK xbK ÌaËK xgËgPdw KkËl gøgowxtK eËYøk Dek jwKwZ AgmøB dMËb eÞbwd KkËZ pËg„ KxaZ AwËQ Ìj, Iik-xgd-Awl-Lw£wg (kw:) pwiwoËK gËlxQËld, “ZÖxi ÌZwiwk oóeËbk Dek jwKwZ eÞbwd Kk”„ pwiwo glËld, “Awiwk ÌZw Pwirwk ZÖdyËkk gøgow Qwrw Awk xKQÖB dwB ”„ ZLd Iik (kw:) glËld, “GoËgk iÔlø xdcwêkY Kk Ggv ZbdÖowËk jwKwZ eÞbwd Kk ”„ MxkËgk KwËQ dMb AaêB AxcKZk KløwYKk„ KwkY dMb AËaêk §wkw Ìj ÌKwd eÞËtwRd xiUwËdw jwt„ ZËg KÄKk exkxþpxZ Grwgwk Rdø ÌKwd gøgowty Zwk gøgowËtk eYø ÌaËKI jwKwZ xbËZ ewËk„

gøgowtyk KwËQ Aekwek ÌlwËKk Ìbdw

gøgowtyk KwËQ Adøwdø ÌlwËKk ÌbdwËK bÖxU ÌmÝYyËZ xgh£ß Kkw jwt„ jaw -

K) AwbwtËjwMø ewIdw

Ìj Ìbdw Ìbdwbwk KZêÙK ÈyKÚZ Ggv Ìbdwbwk Zwpw exkËmwËc oqi xKvgw jxb Ìbdw exkËmwËc Ìbdwbwk AÈyKÚxZ Rwdwt, xKìæÖ Zwk xgekyËZ Ìbdwk Ñgc eÞiwY kËtËQ Ggv AwbwlËZ AxhjÖ£ß pËl Ìbdw exkËmwËc gwcø pËg, ZwËK AwbwtËjwMø ewIdw gËl„ AwbwtËjwMø ewIdwËK D£i ewIdw gËl„ AwbwtËjwMø ewIdw ÌiwU oóex£k oËŠ ÌjwM KËk jwKwËZk AwIZwcyd oóex£k exkiwY xdYêt KkËZ pËg„

L) AwbwËtk AËjwMø ewIdw

Ìbdwbwk jxb ÌbDxltw pËt jwt, xKvgw Ìbdw exkËmwËc AÈyKÚxZ Rwdwt, xKvgw Ëbdwk oiaêËd ÌKwd Ñgc eÞiwde¢ dw awËK xKvgw Ìbdw ÈyKwk KkËlI Ìbdw eÞbwËd AËpZÖK Mxrixo KËk ZwpËl H ËbdwËK AwbwËtk AËjwMø ewIdw glw pt„ G ckËYk oËëbpRdK ewIdw KwjêZ: Awbwt dw pItw ejêìæ jwKwËZk AwIZwcyd gËl MYø pt dw„ G RwZyt ewIdw Awbwt pgwk ek iw¢ GK gQk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg, KZ gQk cËk Zwpw ewIdwk LwZwt xlxeg¦ xQl Zwpw GËqË¢ xgËgPø dt„

xmùeËqË¢ jwKwZ

Adøwdø KwËRk ZÖldwt gøgowxtK KwËRk owËa xmùe KËiêk owi™oø AËdK Ìgxm„ xmùe-KiêËK gøgow ÌaËK Awlwbw KËk ÌbLwk Dewt dwB„ gkv K^wPwiwl ¢ßt Kkw Ggv Duewbd eÞx¢ßtwk iwcøËi eÞKÚxZMZ kÕewìæk owcËdk ek G†ËlwËK xg¢ßËtk iËcøB xmùeKiê oyiwg¦„ KwËRB gøgowxtK eËYøk Dek eÞËjwRø jwKwËZk oKl xgcwdB xmùe-KËiêk ËqË¢ eÞËjwRø„ AeËkk KløwËY xdËtwxRZ eÞxZÅwËdk (DbwpkYÈkÕe, Ìl#p I BþewZ ÌKwóewxd, ÈYêKwk, oÖZwk, gþè KwkLwdw) Duewbd ÌqË¢ gøgpßZ jìèewxZ I jìèwvm gøgowxtK eYø gËl MYø pËg dw„ xKìæÖ jxb Gog Duewbdmyl eÞxZÅwËd (xmùe) K^wPwiwl ¢ßt KËk xdËRËbk oÖxgcwËaê G†Ëlwk eÞKÚxZMZ exkgZêd owcd KËk xgx¢ß KËk ZwpËl Gog eYø gøgowxtK eYø gËl xgËgxPZ pËg Ggv Duewbd gøt gwb Ìbtwk ek Zw jwKwËZk Rdø MYdw KkËZ pËg„

xmùeKiê bÖB ckËYk pËZ ewËk -

eÞai ckY : gøgowt xgxdËtwËMk DË¥Ëmø BxZeÔËgê DuewxbZ gw ÑZxk eYø ¢ßt G ejêwËt eËr„ Gog eËYøk iÔlø gwRwk bËkk xhx£ËZ xdYêyZ pt„ AZ:ek G†Ëlwk iÔlø dMb Aaê I AwbwtËjwMø ewIdwk owËa ÌjwM KËk Ggv xdRÈ Ìbdw gwb xbËt xdYêyZ oóex£k Dek jwKwZ cwjê Kkw pt„

x§Zyt ckY : jwKwZ eÞbwdKwky KZêÙK DuewxbZ eYøwxb G ejêwËt eËr„ GËqË¢ DuewxbZ eËYøk eÞcwd DeKkY Aaêwu K^wPwiwl Ggv eÞx¢ßtwKkËY gøgpßZ Adøwdø iwlwiwËlk xhx£ËZ jwKwZ cwjê Kkw pt„
jwËpwK, DexkD£ß Dht ÌqË¢ 2·5% pwËk jwKwZ exkËmwc KkËZ pËg„

gøgowxtK I xmùe eÞxZÅwd KZêÙK jwKwZ eÞbwd

gøgowxtK I xmùe eÞxZÅwd ÌaËK jwKwZ eÞbwËdk ÌqË¢ G†ËlwËK ÈZìè oZòw xpowËg MYø Kkw pt„ eÞKwm awËK Ìj -

K) jwKwZ eÞbwËdk gøwewËk gwcøZwiÔlK xgcwd AwËQ„

L) ÌKwóewxdk De-xgxcËZ Gk DËÁL AwËQ„

M) ÌKwóewxdk owcwkY ohwt G gøwewËk xo¦wìæ Ìdtw pËtËQ„

N) ÌmtwkiwxlKËbk eËq ÌKwóewxd KZêÙK jwKwZ eÞbwËdk gøwewËk ÌmtwkiwxlKMY jxb ÌKwóewxdËK qiZw eÞbwd KËk„

G cwkwxU Mgwxb emÖk Dek jwKwZ eÞbwËdk oÖdíwp §wkw oixaêZ LÖlZwp-k (xixmÝZ iwlwiwl gw Ìj#a iwxlKwdw) dyxZk Dek xdhêkmyl„ ÌKwd ÌKwd xPìæwxgbkw og ckËYk jwKwËZk ÌqË¢ LÖlZwp-k xgxc eÞËtwËMk eqewxZ„ Bolwxi xfKwpz GKwËWxik eÞai jwKwZ oËiôlËd G cwkYwxU MÙpyZ pËtxQl„ ZËg DeËkk PwkxU mËZêk ÌKwdUwB jxb eÔkY dw pt Zw pËl ÌKwóewxd/ eÞxZÅwd xdËRB Gk oóeËbk Dek eÞËbt ÌiwU jwKwËZk exkiwY xdcêwkY KkËg„ AZ:ek Ìmtwk eÞxZ gwxnêK jwKwËZk exkiwY xdËbêxmZ GKxU AgxpZKkY e¢ Ìmtwk iwxlËKk oÔ¢ xpowËg gøgpwËkk Rdø ZwËbk KwËQ ewxVËt xbËZ pËg„

ËKwd ovþpw Zwk xdËRk oóeËbk Dek eÞËbt jwKwZ xdcêwkËYk ÌqË¢ xdËRËK GKxU ÈZìè oZòw gËl MYø KkËg„
ovþpw Zwk oóeËbk Dek jwKwZ xdcêwkËYk ÌqË¢ oóeËbk ckY (Mgwxb emÖ, moø, gøgowxtK eYø BZøwxb) AgmøB xgËgPdwt kwLËgd„

xg: bÝ : okKwxk, bwZgø eÞxZÅwd gw ovN, jwKwZ eÞmwod ovþpw eÞhÙxZk iwxlKwdwcyd ÌmtwËkk Dek jwKwZ cwjê pt dw„

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.